• නිෂ්පාදන

අත්බෑග් සඳහා PVC ලෙදර්

 • අත්බෑග් සඳහා Faux Leather Professional Manufacturer ගිනි ප්‍රතිරෝධී PVC සම්

  අත්බෑග් සඳහා Faux Leather Professional Manufacturer ගිනි ප්‍රතිරෝධී PVC සම්

  Hangdbag සඳහා PVC සම්


  1. මෘදු ස්පර්ශය, ස්වභාවික සහ සුපිරි ධාන්ය සමඟ හොඳ අතට දැනීම

  2. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී සහ සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී

  3. ගිනි නිවන, එක්සත් ජනපද සම්මත හෝ එක්සත් රාජධානියේ සම්මත ගිනි නිවන

  4. ගන්ධ රහිත 5. රැකබලා ගැනීමට සහ විෂබීජහරණය කිරීමට පහසුය, ඔබගේ ඕනෑම ඉල්ලීමක් සපුරාලීම සඳහා අපට රටා සහ වර්ණ අභිරුචිකරණ සේවා සැපයිය හැකිය.