• නිෂ්පාදන

ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා PVC සම්

 • Sofa upholstery ගෘහ භාණ්ඩ සැපයුම්කරු සඳහා Dongguan pvc සම්

  Sofa upholstery ගෘහ භාණ්ඩ සැපයුම්කරු සඳහා Dongguan pvc සම්

  1. ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා අපගේ PVC සම් මෘදු ස්පර්ශ, ස්වභාවික සහ සුපිරි ධාන්ය සමග හොඳ අත් හැඟීමක් ඇත.

  2. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී සහ සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී.

  3. ගිනි නිවන, එක්සත් ජනපද සම්මත හෝ එක්සත් රාජධානියේ සම්මත ගිනි නිවන.

  4. ගන්ධ රහිත.

  5. රැකබලා ගැනීමට සහ විෂබීජහරණය කිරීමට පහසුය, ඔබගේ ඕනෑම ඉල්ලීමක් සපුරාලීම සඳහා අපට රටා සහ වර්ණ අභිරුචිකරණ සේවා සැපයිය හැකිය.